Rynek Śląski

Regulamin targów

Regulamin Targów stanowi integralną część złożonego przez Wystawcę Zgłoszenia udziału w Targach i dokonanych przez Wystawcę zamówień.

 

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników – Wystawców Opolskich Targów Budowlanych „Mój Dom”.

 

§ 2. Warunki udziału
2.1. Podstawą udziału w Targach jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia   Udziału w Targach.

2.2. Brak dokonania zapłaty I raty (wadium) nie zwalnia Wystawcy z warunków zawartej umowy.
2.3. Kolejność nadesłania Kart Zgłoszeń wraz z zapłatą i raty decyduje o lokalizacji stoiska.
2.4. Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy.
2.5. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Targów bez podania przyczyny, o czym powiadomi Wystawcę.
2.7. Z powodu odwołania Targów przez organizatora Wystawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie. Organizator zwróci Wystawcy ewentualne dokonane wpłaty na poczet udziału w Targach bez odsetek.

 

§ 3. Zasady płatności.
3.1. Wystawca dokonuje wpłat w kasie Organizatora lub na konto nr: 91 2030 0045 1110 0000 0320 9070
3.2. Opłaty wynikające z Karty Zgłoszenia należy wnieść przed objęciem stoiska, okazując Organizatorowi dowód wpłaty.
3.3. Brak zagospodarowania stoiska lub nie wykorzystania stoiska przez Wystawcę nie zwalnia Wystawcy z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za udział w Targach, zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
3.4. W przypadku odwołania udziału w Targach zwrot dokonanych opłat następuje po pisemnym powiadomieniu organizatora na 21 dni przed rozpoczęciem Targów. Poniżej 21 dni od daty złożenia Zgłoszenia Udziału w Targach wymagane jest uisczenie całej 100% odpłatności wynikającej z zamówienia.

 

§ 4. Opłaty.
4.1. W cenę 1 m/kw powierzchni wystawienniczej niezabudowanej wliczono: dzierżawa powierzchni za cały okres trwania targów, reklama Targów, działania marketingowe, zużycie energii elektrycznej, inne koszty związane z organizacją Targów.
4.2. W cenę 1 m/kw powierzchni wystawienniczej zabudowanej wliczono: dzierżawa powierzchni za cały okres trwania targów, reklama Targów, działania marketingowe, zużycie energii elektrycznej, inne koszty związane z organizacją Targów, ścianki działowe, doprowadzenie energii elektrycznej.
4.3. Wózki widłowe należy zamawiać co najmniej na 20 dni prze rozpoczęciem Targów u Organizatora.

 

§ 5. Organizacja Ekspozycji.
5.1. Organizator zapewnia zgodnie z zamówieniem Wystawcy wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z zamówionym dodatkowym wyposażeniem.

5.2. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia tego uszkodzenia organizator obciąży Wystawcę wartością zniszczonego elementu.
5.3. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
5.4. Eksponaty wystawiennicze i reklamowe nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych.
5.5. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem Targów.
5.6. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do godziny zamknięcia Targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska jest niedopuszczalna.
5.7. Wystawca przebywa na terenach targowych w pierwszym dniu targów od godz. 9:30 do 18:30, w drugim dniu tragów od godz. 9:30 do 18:30 i w trzecim dniu targów od godz. 9:30 do 24:00.
5.8. Montaż stoisk odbywa się w czwartek 9 kwietnia od godz. 8:00 do 22:00. Demontaż odbywa się w niedziele 12 kwietnia od godz. 17:30 do 24:00.
5.9. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe udostępnione jest dla zwiedzających: w dniach 10-12 kwietnia od godz. 10:00 do 18:00.

 

§ 6. Przepisy porządkowe.
6.1. Organizator udostępnia tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem Targów w godzinach od 8:00 do 22:00.
6.2. Organizator zapewnia sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.
6.3. Likwidacja stoiska powinna nastąpić w dniu zakończenia Targów do godziny 24:00.

 

§ 7. Ubezpieczenie i zabezpieczenie.
7.1. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach jak również ubezpieczenia osób pracujących na rzecz wystawcy oraz ubezpieczenia eksponatów.
7.2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i BHP i p. pożarowych.
7.3. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania Targów w godzinach od zamknięcia Targów do ich otwarcia w dniu następnym.
7.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów lub ich kradzieży znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania targów.
7.5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy i osób pracujących na jego rzecz lub osób przebywających na zaproszenie Wystawcy oraz zwiedzających. Organizator nie odpowiada za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, wiatr – huragan, powódź, grad, deszcze. Dotyczy to także okresu przed i po zakończeniu Targów.
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu Targów tj. w ostatnim dniu Targów po godzinie 17:00. Wystawca może zdemontować stoisko w dniu po zakończeniu Targów, ale za zgodą Organizatora i na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi w formie pisemnej.
8.2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału w Targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się orzecznictwu właściwego sądu w Opolu.
8.3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą złożenia „Zgłoszenia udziału” w Targach.

 

44 Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” odbywają się w dniach od 10 - 12 kwietnia 2015 r. w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Organizatorzy2Projekt i wykonanie - Ontario Studio 2011
"RYNEK ŚLĄSKI - Biuro Targów" 46-073 Mechnice ul. Szkolna 6
Dla wystawców | Dla zwiedzających | Regulamin | Konferencje | Cennik | Kontakt